details

 

GPSC JOBS

 

DETAILS

 

Notice Board
GMB-Final Selection list for the Post of Additional Assistant Engineer (Civil)
GMB-Final Selection list for the Post of Additional Assistant Engineer (Mechanical/Dredging Supervisor)
GMB-Final Selection list for the Post of Assistant Engineer (Mechanical)
GMB-Final Selection list for the Post of Assistant Engineer ( Electrical)
GSCSCL/201617/2 DY. MANAGER (ACCOUNT/FINANCE)
GSCSCL/201617/1 DY. MANAGER (COMMERCE)
OJAS ની અધિકૃત મોબાઈલ એપ્લીકેશન “OJAS (Official)” તારીખ 16-JAN-2017 નાં રોજ લૉંચ કરવામાં આવેલ છે. જે GOOGLE PLAY STORE પર “OJAS (Official)” નાં નામે ઉપલબ્ધ છે.
…GPSC (ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ) ને લગતી કોઇપણ જાહેરાત ની વિગતો/માહીતી માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ નો ઉપયોગ કરવો.
…તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
…તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો